Norddeutsch für Anfänger

Guten Morgen – Moin!
Guten Tag – Moin!
Mahlzeit – Moin!
Guten Abend – Moin!
Auch hier – Moin!
Wie geht’s – Moin!
Tschüss – Moin!
Typisch Tourie – Moin Moin!